ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Тонекс 2000 ЕООД

ГОТОВИ СМЕ ЗА GDPR!


Ние от Тонекс 2000 ЕООД  ще съхраняваме вашата лична информация с внимание и уважение.

Въведение

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование Тонекс 2000 ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200585883

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Заменхоф 32

Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Студентска 1

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Заменхоф 32

E-mail: info@studioprint.bg

Телефон: 0877722286

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование Тонекс 2000 ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200585883

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Заменхоф 32

Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Студентска 1

Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Заменхоф 32

E-mail: info@studioprint.bg

Телефон: 0877722286

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват (член 2) – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват (член 3) – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

3. Понятия

„Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД)

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

Декларация относно политиката по защита на личните данни

1. Ръководството на Тонекс 2000 ЕООД, се ангажират да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата,  чиито лични Тонекс 2000 ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.

3. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

4. Длъжностното лице по защита на данните отговаря за преразглеждането на „Регистъра на дейностите по обработване“ ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на ТОНЕКС 2000 ЕООД , както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.

5. Тази политика се прилага за всички служители/работници и парньори на ТОНЕКС 2000 ЕООД  като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

6. Партньори и трети лица, които работят с или за ТОНЕКС 2000 ЕООД , както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от ТОНЕКС 2000 ЕООД , без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които ТОНЕКС 2000 ЕООД  е поел, и което дава право на ТОНЕКС 2000 ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

1. ТОНЕКС 2000 ЕООД  е (администратор на данни и/или , обработващ данни) съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Висшето ръководство и всички  членове на управителните или надзорните  органи на ТОНЕКС 2000 ЕООД  са отговорни за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в ТОНЕКС 2000 ЕООД

3. Длъжностното лице по защита на данните/ Отговорникът по защита на данните, с роля определена в Регламент (ЕС) 2016/679, трябва да бъде част от висшето ръководство, и да се отчита пред Висшето ръководство на ТОНЕКС 2000 ЕООД  за управлението на личните данни в рамките на организацията и за гарантирането на възможността за доказване на съответствието  със законодателството за защита на данните и добрите практики.

Тази отчетност на ДЛЗД включва:

разработване и внедряване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;

управление на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката.

4. Длъжностното лице по защита на данните, което Висшето ръководство счита за подходящо, квалифицирано и опитно, е назначено, за да поеме отговорността за съответствието на ТОНЕКС 2000 ЕООД  с тази политика на ежедневна основа. ДЛЗД е пряко отговорно да гарантира, че както като цяло организацията на ТОНЕКС 2000 ЕООД , така и дейността на всеки член на ръководния състав, която се извършва в рамките на неговата област на отговорност, съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

5. ДЛЗД има специфични отговорности по отношение на процедури като „Процедура за управление на исканията от субектите“ и са контактна точка за служителите на администратора, които искат разяснения по всеки аспект на спазването на защитата на данните.

6. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на ТОНЕКС 2000 ЕООД , които обработват лични данни.

7. Политиката за обучение на ТОНЕКС 2000 ЕООД  (Политика за провеждане на обучение определя специфичните изисквания за обучение и осведомяване във връзка с конкретните роли на служителите/работници на ТОНЕКС 2000 ЕООД .

Принципи за защита на данните

Цялата обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на ТОНЕКС 2000 ЕООД  имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като “основания за обработване”, например „съгласие“.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за “прозрачност”.

Прозрачно – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 1213 и 14от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

2. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели

Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени на надзорния орган като част от Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на ТОНЕКС 2000 ЕООД  Процедура за прозрачност при обработката на лични данни.

3. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (принцип на минимално необходимото)

ДЛЗД/Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури ТОНЕКС 2000 ЕООД  да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.

Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител), включително изискванията за събиране на данни в новите информационни системи, трябва да включват декларация за добросъвестно обработване или връзка Декларация за поверителност и да бъдат одобрени от ДЛЗД.

Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните ще гарантира, че на (годишна) основа всички способи за събиране на данни се преглеждат от (вътрешен одит/външни експерти),за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, не са прекомерни

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

Данните, които се съхраняват от администратора на данни, трябва да бъдат прегледани и актуализирани при необходимост. Не трябва да се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.

Длъжностното лице за защита на данните е отговорно да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.

Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от ТОНЕКС 2000 ЕООД  са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.

От служителите / работниците ( клиентите / други) трябва да се изисква, да уведомяват ТОНЕКС 2000 ЕООД  за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на ТОНЕКС 2000 ЕООД  е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.

Длъжностното лице по защита на данните носи отговорност да се гарантира, че са налице подходящи процедури и политики за поддържане на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обемът на събраните данни, скоростта, с която може да се промени, други относими фактори.

Най-малко на годишна база Длъжностното лице по защита на данните ще прегледа сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от ТОНЕКС 2000 ЕООД , като се позовава на инвентаризацията на данните и ще идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни ще бъдат надеждно унищожени в съответствие с процедурите и правилата на администратора.

Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните е отговорно за съответствие с искания за корекция на данни в рамките на един месец. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако ТОНЕКС 2000 ЕООД  реши да не се съобрази с искането, Длъжностното лице по защита на данните трябва да отговори на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.

Длъжностното лице за защита на данните е отговорно за вземане на подходящи мерки, в случаите когато организациите на трети страни  имат неточни или остарели лични данни, да ги информира, че информацията е неточна или остаряла и е да не се използва за вземане на решения  относно лицата, да информира съответните страни; и  да препраща всяка корекция на лични данни към  третите страни, където това е необходимо.

5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат  съхранявани по подходящ начин (минимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.

Лични данни ще бъдат пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът  им на съхранение, те трябва да бъдат надеждно унищожени по указания в тази процедура ред.

Длъжностното лице за защита на данните специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.

6. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

Длъжностното лице за защита на данните (оценка на риска) , като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от ТОНЕКС 2000 ЕООД .

При определянето на това доколко уместно е обработването , Длъжностното лице по защита на данните трябва също така да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

7. Спазване на принципа на отчетност

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

ТОНЕКС 2000 ЕООД . ще доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

Права на субектите на данни

1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

-Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
-Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
-Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
-Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);
-Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
-Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
-Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
-Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
-Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
-Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
-Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
-Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

2. ТОНЕКС 2000 ЕООД  осигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:

Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в процедурата за Процедура за управление на исканията от субектите;

Субектите на данни имат право да подават жалби до ТОНЕКС 2000 ЕООД  свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите в съответствие с Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни

Съгласие

1. Под „съгласие“ ТОНЕКС 2000 ЕООД  ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

2. ТОНЕКС 2000 ЕООД  разбира под “съгласие” само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

4. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от ТОНЕКС 2000 ЕООД , като се използват стандартни документи за съгласие – напр. Форма за регистрация в сайта, която включва – Име, Фамилия, имейл и телефон.

Сигурност на данните

1. Всички служители / работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които ТОНЕКС 2000 ЕООД  държи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако ТОНЕКС 2000 ЕООД не е дал такива права на тази трета страна , като са сключили договор/клауза за поверителност Това включва хостинг компанията на която се хоства уебсайтът на ТОНЕКС 2000 ЕООД .

2. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.

Разкриване на данни

1. ТОНЕКС 2000 ЕООД  осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността извършвана от организацията.

2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Длъжностното лице за защита на данните.

Съхраняване и унищожаване на данните

1. ТОНЕКС 2000 ЕООД  не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

2. ТОНЕКС 2000 ЕООД  може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани  за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, и за статистически цели,  и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

4. Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, приета от  ТОНЕКС 2000 ЕООД  се прилага във всички случаи.

5. Личните данни ще бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

Трансфер на данни

1. Всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регламент като “трети страни”) са незаконни, освен ако няма подходящ “ниво на защита на основните права на субектите на данни.

2. Изключения

При липса на решение за адекватност, членство в US Privacy Shield, задължителни фирмени правила и / или договорни клаузи, прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия:

-предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;
-предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;
-предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
-предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)

1. ТОНЕКС 2000 ЕООД  е създала процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в ТОНЕКС 2000 ЕООД  и в работният поток от данни се установяват:

-бизнес процесите, които използват лични данни;
-източниците на лични данни;
-броя на субектите на данни;
-описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;
-дейностите по обработване;
-целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
-правното основание за обработването;
-получателите или категориите получатели на личните данни;
-основните системи и места за съхранение;
-всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
-сроковете за съхранение и заличаване.

2. ТОНЕКС 2000 ЕООД  е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.

3. ТОНЕКС 2000 ЕООД  оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Извършват се оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни от ТОНЕКС 2000 ЕООД  и във връзка с обработването, предприето от други организации от името на ТОНЕКС 2000 ЕООД .

4. ТОНЕКС 2000 ЕООД  управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила.

5. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че ТОНЕКС 2000 ЕООД  ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на Длъжностното лице за защита на данните.

6. Ако ДЛЗД има сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва да ескалира въпроса пред надзорния орган.

7 .Длъжностното лице по защита на данните, прави периодичен (ежегоден) преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъра на дейностите по обработване“ в светлината на всякакви промени в дейностите на ТОНЕКС 2000 ЕООД .


ВИЖ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН STUDIOPRINT.bg


Какви лични данни събираме и защо:

За осъществяване на поръчка и доставка на продукт от каталога на онлайн магазин Тонекс 2000 ЕООД  – studioprint.bg, събираме само най-необходимите данни:
-име на клиента (необходимо за комуникация и/или доставка на продукта чрез спедиторска фирма)
-телефон на клиента (необходимо за комуникация и/или доставка на продукта чрез спедиторска фирма)
-email адрес на клиента (необходимо за комуникация с клиента за уточняване визията за подаръците по неговата поръчка)
-адрес за доставка (попълва се, само ако клиента желае доставка на продукта чрез спедиторска фирма)
-лични снимки на клиентите – бизнес моделът на Тонекс 2000 ЕООД  е изработка на подаръци с печат на снимки на клиентите върху продукти от каталога на Тонекс 2000 ЕООД . В този случай, изпращайки снимки чрез онлайн платформата на studioprint.bg, клиента се съгласява с политиката за защита на личните данни на studioprint.bg.
-IP на компютъра на клиента, за да може всяка поръчка да бъде доказана при нужда пред съответните власти;

Ако желаете да разберете, какви лични данни събираме за Вас, това става с искане, отправено до администратора на имейл info@studioprint.bg

Тонекс 2000 ЕООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

-разкриват расов или етнически произход;
-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
-генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

Колко време се съхраняват личните данни и снимки към вашите поръчки:

Тонекс 2000 ЕООД  съхранява данните за поръчките на клиентите в срок от един месец. Клиентите имат право да поискат изтриване на снимките по тяхната поръчка по всяко време на пускане, изработка и завършване на поръчката. Ако желаете, Вашите снимки ще бъдат изтрити веднага след приключване на поръчката на наша страна, но това води до риск от проблем при получаване на продукта – повреда при доставка, счупване, грешно изработен продукт и др. Нашия съвет е, да изчакате докато получите продукта, уверите се в неговите качества и цялост и след това може да поискате да изтрием снимките по поръчката Ви веднага. В края на всеки месец се трият снимките от поръчките за предходния месец.
При желание от страна на клиент, Тонекс 2000 ЕООД  може да запази снимките по поръчката Ви за по-дълъг период от време (пример: сканирали сме супер стари архивни снимки и се притеснявате от загуба на оригиналните снимки,)

Къде се съхраняват личните данни:

Личните данни на клиентите на Тонекс 2000 ЕООД  се съхраняват в системата за управление на поръчки на Тонекс 2000 ЕООД  към онлайн магазин studioprint.bg, който се хоства на една от най-големите и сигурни хостинг компании в света: www.superhosting.bg

Снимките по поръчките от онлайн магазин studioprint.bg се съхраняват на работните компютри в офиса на Тонекс 2000 ЕООД , които са защитени с антивирусни програми. Допълнително ниво на сигурност е забраната за включване на мобилни апарати, външни хард дискове, външни флаш памети към работните компютри на Тонекс 2000 ЕООД , което свежда риска от вирусна атака до минимум.

Трансфер към трети страни:

Тонекс 2000 ЕООД  осъществява минимален трансфер на лични данни, само доколкото те са необходими за извършване на доставка на продукт чрез спедиторски фирми, и осчетоводяване на документи от счетоводителката на Тонекс 2000 ЕООД . Трансфер на лични данни (име, телефон, адрес) се извършва само през онлайн системите за създаване на електронни товарителници на следните спедиторски фирми: Спиди, Интерлогистика и Еконт Експрес. 


Право „да бъдеш забравен”:

Всеки клиент на Тонекс 2000 ЕООД  има право да поиска информацията и личните данни събрани за него да бъдат изтрити по всяко време с отделно искане, отправено до администратора на имейл info@studioprint.bg. Ние ще уважим всяко такова искане и ще изтрием всички лични данни на клиентите си, като единствено ще бъдат запазени данни, изискуеми по друг закон на Република България за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (например не можем да изтрием фактура с Вашето име и ЕГН).

Оттегляне на съгласие за обработка за маркетингови цели

Всеки клиент на Тонекс 2000 ЕООД  има право да поиска да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни за маркетингови цели по всяко време с отделно искане, отправено до администратора на имейл info@studioprint.bg